CÔNG TY CP MDF VINAFOR GIA LAI

CÔNG TY CP MDF VINAFOR GIA LAI

Từ tháng 11/2013 Công ty MDF Vinafor Gia lai đã tiến hành hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn Quản lý Lương tổ chức đào tạo" Nhận thức và diễn giải theo tiêu chuẩn FSC-CoC"

Công ty MDF Vinafor Gia Lai đã tổ chức lớp học cho CBCNV thực hiện quản lý sản xuất kinh doanh ván MDF từ gỗ rừng trồng đã được cấp giấy chứng nhận FSC-FM số SA-FM/COC-004168 ngày 06/9/2013 theo tiêu chuẩn FSC-STD-40-004 và tiêu chuẩn FSC-STD-40-005.

Ngày 28/12/2013 Tổ chức TUV đã đánh giá chuỗi hành trình sản phẩm đến ngày 06/02/2014 cấp chứng nhận FSC-CoC


 

Tác giả bài viết: Công ty MDF Vinafor Gia Lai

Nguồn (http://mdfgialai.com)