Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 có gì mới

10 / 100
42Bên cạnh những thay đổi về cấu trúc và nội dung, tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 cũng đã mở rộng phạm vi áp dụng đối với chứng nhận quá trình và chứng nhận dịch vụ.
Ngày 15-9-2012, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 thay thế tiêu chuẩn Guide 65 về chứng nhận sản phẩm đã được sử dụng từ năm 1996.
Bên cạnh những thay đổi về cấu trúc và nội dung, tiêu chuẩn mới cũng đã mở rộng phạm vi áp dụng đối với chứng nhận quá trình (processes) và chứng nhận dịch vụ (services).
Đây là tiêu chuẩn bắt buộc phải áp dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ về chứng nhận sản phẩm. Tiêu chuẩn còn được các tổ chức công nhận và cơ quan quản lý sử dụng để đánh giá công nhận hoặc xem xét, thừa nhận năng lực về đánh giá, chứng nhận sản phẩm của tổ chức chứng nhận.download 2
Những thay đổi chính trong tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17065:2012 so với ISO/IEC Guide 65:1996 gồm:
  • Sửa đổi cấu trúc tiêu chuẩn theo định dạng mới được ISO/CASCO áp dụng chung đối với các tiêu chuẩn về đánh giá sự phù hợp;
  • Sửa đổi về nội dung các yêu cầu dựa trên các quy định đã được đưa ra trong ISO/PAS 17001, ISO/PAS 17002, ISO/PAS 17003, ISO/PAS 17004 và ISO/PAS 17005;
  • Tiếp cận theo chức năng đối với yêu cầu về quá trình chứng nhận (mục 7);
  • Sửa đổi thuật ngữ và định nghĩa theo các thuật ngữ mới về đánh giá sự phù hợp;
  • Cải tiến yêu cầu về đảm bảo tính khách quan trong hoạt động chứng nhận;
  • Bổ sung yêu cầu về thiết lập hệ thống quản lý khi vận hành hệ thống chứng nhận sản phẩm;
  • Cải tiến các yêu cầu dựa trên tài liệu hướng dẫn IAF GD 5 của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF);
  • Viện dẫn tới các phương thức chứng nhận sản phẩm được quy định trong ISO/IEC 17067.
Chứng nhận sản phẩm là một trong các biện pháp chủ yếu dùng để xác nhận sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn được áp dụng. Tùy theo phương thức chứng nhận được sử dụng, các yếu tố của chứng nhận sản phẩm có thể bao gồm:
Lấy mẫu; xác định sự phù hợp thông qua thử nghiệm, giám định v.v…; xem xét, đánh giá; quyết định chứng nhận; cấp chứng chỉ, dấu công nhận và giám sát. Trong đó thử nghiệm các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm và đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng quá trình sản xuất sản phẩm là các yếu tố chính trong chứng nhận sản phẩm.
(theo chatluongvietnam.vn)

Để lại đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC