Đào tạo - tư vấn chứng nhận OHSAS 18001

1- OHSAS 18001 là gì?

-    OHSAS 18001:2007 tiêu chuẩn Quốc tế được công nhận toàn cầu về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Nó được ban hành vào tháng 7 năm 2007, thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999, với mục đích xác định các vấn đề về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S) hơn là vấn đề an toàn sản phẩm.

-    OHSAS 18001 cung cấp một khuôn khổ để quản lý hiệu quả các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bao gồm cả việc tuân thủ pháp luật áp dụng cho các hoạt động của tổ chức và xác định các mối nguy.

2- Ai sẽ áp dụng OHSAS 18001?

-    Tiêu chuẩn Quốc tế này được áp dụng cho tổ chức nào muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho người lao động và các bên liên quan khác, những người có thể tiếp xúc với các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan với các hoạt động của tổ chức. Những tổ chức đã có một phần các yếu tố theo yêu cầu của OHSAS 18001 có thể được bổ sung và nâng cấp để cung cấp một hệ thống quản lý chặt chẽ hơn để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

-    Tổ chức thực hiện OHSAS 18001 sẽ có một cơ cấu tổ chức được xác định rõ ràng với quyền hạn và trách nhiệm được phân công cụ thể, xác định mục tiêu rõ ràng cho việc cải tiến, với kết quả đo lường được và cấu trúc tiếp cận để đánh giá rủi ro. Điều này bao gồm sự giám sát các thất bại trong việc quản lý an oàn và sức khỏe, đánh giá việc thực hiện và xem xét lại các chính sách và mục tiêu.

3- Đánh giá chứng nhận OHSAS 18001 là gì?

-    Đánh giá Chứng nhận độc lập là một cuộc đánh giá xác nhận của bên thứ ba (Tổ chức chứng nhận) rằng Tổ chức của bạn thực hiện tốt các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS18001.

-    Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001, tổ chức của bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận hợp lệ cho một chu kỳ 3 năm và bao gồm đánh giá giám sát định kỳ hàng năm.

4- Chi phí:

-    Chi phí thực hiện OHSAS18001 có thể được chia thành ba loại:

  • Chi phí cấp giấy chứng nhận
  • Chi phí tư vấn, và
  • Chi phí duy trì và nâng cấp hệ thống quản lý.