Đào tạo - Tư vấn chứng nhận ISO 14000

ISO 14000 là gì?

1. GIỚI THIỆU VỀ ISO 14000

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management System) do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Standard Organization) xây dựng và ban hành nhằm đưa ra các chuẩn mực để xác định, kiểm soát và theo dõi những ảnh hưởng của tổ chức đến môi trường, đưa ra phương pháp quản lý và cải tiến hệ thống quản lý môi trường cho bất kỳ tổ chức mong muốn áp dụng nó.

- Bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 chính thức ra đời năm 1996 có cấu trúc tương tự như bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 bao gồm:

- Các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS):

 •   ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

ISO 14004: Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ .

- Các tiêu chuẩn về đánh giá môi trường:

 •   ISO 14010: Hướng dẫn đánh giá môi trường - Nguyên tắc chung.

ISO 14011: Hướng dẫn đánh giá môi trường - Thủ tục đánh giá - Đánh giá hệ thống quản lý môi trường.

ISO 14012: Hướng dẫn đánh giá môi trường - Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường.

Đến nay các tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 14004 đã ban hành phiên bản năm 2015.

ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý xác định các yêu cầu cho việc xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý môi trường (EMS). Có ba yêu cầu về cam kết cơ bản trong chính sách môi trường, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001, bao gồm:

 •    Phòng chống ô nhiễm.
 •    Tuân thủ pháp luật.
 •    Liên tục cải tiến của EMS.

Những cam kết giúp định hướng cải tiến trong hoạt động môi trường tổng thể. ISO 14001 có thể được sử dụng như một công cụ, nó tập trung vào việc kiểm soát các khía cạnh về môi trường của tổ chức hoặc cách thức mà các hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ của bạn tương tác với môi trường; Ví dụ, lượng phát thải vào không khí, đất, nước. Các tổ chức phải miêu tả những gì họ định làm, tuân theo thủ tục của họ và ghi lại những nỗ lực của họ để chứng minh việc tuân thủ và cải tiến. Tổ chức phải thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện một chương trình nhằm cải thiện hiệu suất về môi trường của tổ chức có liên quan đến lợi ích tài chính.

Các tổ chức được yêu cầu xác định các yêu cầu pháp luật, quy định và các yêu cầu có liên quan khác. Nó đặc biệt quan trọng để xác định ảnh hưởng của các yêu cầu pháp luật đến tổ chức và áp dụng việc đo lường sự tuân thủ và định kỳ tiến hành đánh giá việc đảm bảo các yêu cầu được thấu hiểu bởi nhân viên và triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG VÀ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 14000

- Về mặt đối ngoại:

 • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Mở rộng thị trường. Cải thiện tốt hơn mối quan hệ với cộng đồng địa phương. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng ở những thị trường mà việc đối tác được chứng nhận theo ISO 14000 là một yếu tố bắt buộc. Là công bố chính thức về sự cam kết bảo vệ môi trường đối với xã hội. Sản phẩm lưu thông trên thị trường không gặp trở ngại về vấn đề môi trường. Đáp ứng qui định của Nhà nước trong hiện tại và tương lai về quản lý môi trường.

- Về mặt đối nội:

 • Giảm thiểu chất thải trong sản xuất thông qua việc quản lý và kiểm soát hệ thống chặt chẽ, có phương pháp xử lý chất thải khoa học. Tiết kiệm chi phí thông qua việc tiết kiệm và quản lý tốt năng lượng và nguyên liệu vật liệu. Giảm thiểu rủi ro và các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến vấn đề môi trường. Đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Nâng cao năng xuất và hiệu quả kinh tế.

3. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 14000

 • Khảo sát đánh giá thực tế hiện trạng tác động đến môi trường của doanh nghiệp.
 • Thành lập ban môi trường. Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án.
 • Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn.
 • Đào tạo xây dựng hệ thống tài liệu.
 • Xây dựng, chỉnh sửa và phê duyệt hệ thống tài liệu.
 • Triển khai áp dụng thử.
 • Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ.
 • Tiến hành đánh giá nội bộ.
 • Khắc phục sau đánh giá.
 • Hoàn chỉnh hệ thống.
 • Đánh giá chính thức của tổ chức chứng nhận.
 • Thực hiện duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống sau chứng nhận.