01. CN Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu

Lô A9-KCN Suối Dầu, Cam Lâm , Khánh Hòa
">