Chứng nhận ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 LÀ GÌ?

ISO/IEC 17025 Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn là tiêu chuẩn ISO chính được các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn sử dụng. Ban đầu được gọi là ISO / IEC Guide 25, ISO / IEC 17025 ban đầu được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế vào năm 1999. Có nhiều điểm tương đồng với tiêu chuẩn ISO 9000, nhưng ISO / IEC 17025 đã bổ sung thêm khái niệm năng lực vào phương trình. Và nó áp dụng trực tiếp cho những tổ chức tạo ra kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn. Kể từ lần phát hành đầu tiên, bản phát hành thứ hai đã được thực hiện vào năm 2005 sau khi người ta đồng ý rằng nó cần phải có các từ trong hệ thống chất lượng của mình phù hợp hơn với ISO 9001.

Đi xa hơn, điều khoản 7.6.3.1 của tiêu chuẩn ISO / TS 16949 rất ủng hộ cơ sở phòng thí nghiệm nội bộ của tổ chức phải có một phạm vi xác định bao gồm khả năng thực hiện các dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn được yêu cầu và hơn nữa trong điều khoản này nhấn mạnh vào năng lực của phòng thí nghiệm nhân sự, thử nghiệm sản phẩm và khả năng thực hiện các dịch vụ này một cách chính xác, có thể truy nguyên theo tiêu chuẩn quy trình liên quan để đáp ứng yêu cầu này.

Nội dung của ISO / IEC 17025 – Bản thân tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 bao gồm năm yếu tố là Phạm vi, Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn, Thuật ngữ và Định nghĩa, Yêu cầu quản lý và Yêu cầu kỹ thuật. Hai phần chính trong ISO / IEC 17025 là Yêu cầu quản lý và Yêu cầu kỹ thuật. Các yêu cầu quản lý chủ yếu liên quan đến hoạt động và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật bao gồm các yếu tố xác định tính đúng đắn và độ tin cậy của các thử nghiệm và hiệu chuẩn được thực hiện trong phòng thí nghiệm.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC