31082021

Một số khác biệt của tiêu chuẩn FSC-CoC theo phiên bản mới FSC-STD 40-004 V3-1

Một số khác biệt của tiêu chuẩn FSC-CoC theo phiên bản mới FSC-STD 40-004 V3-1

Chứng nhận FSC-CoC – Một số khác biệt của tiêu chuẩn CoC (Chain of Custody) áp dụng theo phiên bản mới FSC-STD 40-004 V3-1.

Tiêu chuẩn FSC-STD 40-004 V3-1 do tổ chức FSC ban hành ngày 14/01/2021, có hiệu lực ngày 01/09/2021 là tiêu chuẩn Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm (Chain of Custody Certification) dùng cho các tổ chức (công ty) sản xuất và thương mại có sử dụng nguyên…