Đơn vị nào cần có chứng nhận FSC FM?

Đơn vị nào cần có chứng nhận FSC FM?

Đơn vị có thể chứng nhận FSC-FM:

- Đơn vị quản lý rừng.

- Chủ rừng