Chứng nhận FSC ® là gì?

Chứng nhận FSC ® là gì?

-    FSC (Forest Stewardship Council ) là một tổ chức Quốc tế, phi lợi nhuận được thành lập vào 2/1996 tại Mexico, hiện nay trụ sở chính của FSC được đặt tại Born (Đức), nhằm đem đến những giải pháp, khuyến khích và kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

-    FSC đã thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng có trách nhiệm. Hình thành một chương trình thừa nhận các Tổ Chức Chứng Nhận (bên thứ ba độc lập) và ủy quyền cho các Tổ Chức này chứng nhận những nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng theo tiêu chuẩn của FSC.

-    Nhãn Logo FSC và nhãn dán trên sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng trên toàn thế giới có thể nhận biết được các tổ chức hay sản phẩm ủng hộ chương trình quản lý rừng có trách nhiệm.

-    Có 10 nguyên tắc và 70 chuẩn mực của FSC kết hợp các bổ sung cần thiết về quản lý rừng ở các cấp quốc gia và trong quốc gia để áp dụng đối với các loại rừng trên toàn thế giới được FSC thừa nhận, tạo nên tiêu chuẩn quản lý rừng FSC.