Chứng nhận FSC có hiệu lực trong bao lâu?

Chứng nhận FSC có hiệu lực trong bao lâu?

Chứng nhận FSC có hiệu lực trong 5 năm, mỗi năm phải đánh giá giám sát để kiểm tra việc duy trì hệ thống của đơn vị được chứng nhận.