Chứng chỉ ISO 9001:2008 có hiệu lực trong bao lâu?

Chứng chỉ ISO 9001:2008 có hiệu lực trong bao lâu?

Chứng chỉ ISO 9001:2008 có hiệu lực trong bao lâu?

Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và luôn có hiệu lực. 

Thực tế cho thấy, sự quyết tâm của lãnh đạo đơn vị/doanh nghiệp góp phần quan trọng trong việc áp dụng thành công và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng

 

Thời gian xây dựng và đánh giá chứng nhận một hệ thống quản lý chất lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

-       Thứ nhất, đó là sự quyết tâm và việc bố trí các nguồn lực liên quan xây dựng hệ thống quản lý chất lượng;

-       Thứ hai, phụ thuộc vào tình trạng và mức độ đáp ứng hiện tại của tổ chức/doanh nghiệp so với các yêu cầu của ISO 9001:2008;

-       Thứ ba, phụ thuộc vào quy mô của hệ thống và mức độ phức tạp của các quá trình (áp dụng nhiều địa điểm, công việc nhiều rủi ro, khó kiểm soát sẽ mất nhiều thời gian hơn);

Năng lực của cán bộ, nhân viên; đặc biệt những người trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cũng đóng phần đáng kể trong việc áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng tại tổ chức/doanh nghiệp.

Thời gian trung bình để xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng là 8-10 tháng. Ngắn có thể là 3 tháng.

Về hiệu lực của chứng chỉ, thường các tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 có hiệu lực trong 3 năm (tối đa là 4 năm).

Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và luôn có hiệu lực.

Chu kỳ giám sát có thể 6 tháng, 9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và/hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận. Hết 3 năm nếu vẫn muốn chứng nhận, tổ chức/doanh nghiệp sẽ phải đăng ký đánh giá lại.

Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cấp lại có hiệu lực trong 3 năm.

(theo chatluongvietnam.vn)